Olika sorters svenskkurser

1. Kurs i allmän svenska

Den här kursen kan man följa från nybörjarnivå (eller någon annan språknivå beroende på förkunskaper) upp till C1-nivån. Våra undervisande lärare fokuserar kontinuerligt under kurserna på att utveckla de fyra språkliga färdigheterna (muntlig och skriftlig kommunikation, läs- och hörförståelse) i överensstämmelse med de språknivåer som fastlagts i Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS) utöver att förmedla och öva det ordförråd och de grammatikkunskaper som hör till varje nivå.

Vi lägger mycket stor vikt vid att alla kursdeltagare på lektionerna får möjligheter att tala svenska i olika situationer som dialoger, språklekar, diskussioner och egna presentationer i en mängd olika ämnen. Vi följer varje kursdeltagares individuella utveckling noggrant och ger alla adekvat stöd för att de ska kunna utvecklas i sina studier.

2. Allmän svenskkurs utvidgad med medicinskt fackspråk

Den här kursen kan man följa från nybörjarnivå (eller någon annan språknivå beroende på förkunskaper) till C1-nivå. Vid sidan av allmänt ordförråd, grammatikkunskaper och utveckling av de språkliga färdigheterna (muntlig och skriftlig färdighet liksom läs- och hörförståelse), börjar vi redan tidigt på kursen att förmedla medicinsk kunskap. På A- och B-nivå fokuserar vi på det fackspråk alla som arbetar inom vården behöver kunna. Vi går igenom organsystem, grundläggande ordförråd om vanliga sjukdomar, patientsamtal etc. På C-nivån kompletteras det allmänna medicinska ordförrådet med uttryck och ordförråd, övning av dialoger och läsning av texter som hör till varje kursdeltagares eget specialområde och vi övar på att skriva de medicinska texter de behöver kunna skriva för att alla som genomgår kursen ska kunna börja sitt arbete i den svenska vården med en stabil språklig grund.

Den här kursen inkluderar fyra nivåprov (på A1, A2, B1 och B2-nivå) och ett slutprov på C1-nivå utvidgat med medicinsk terminologi.

Intyget på att ha blivit godkänd på det interna C1-provet (GERS) som avslutar kursen, accepteras av Socialstyrelsen i legitimeringsprocessen som bevis på att man uppnått den efterfrågade språknivån.

3. Allmän kurs utvidgad med fackspråk

På den här typen av kurs tränar vi allmän svenska kompletterad med den fackvokabulär och de språkliga färdigheter som kursdeltagarna behöver beroende på det yrke de har. I den här kursformen får de specifika språkkunskaperna mer fokus från B-nivån vid sidan av utvecklingen av allmänna språkkunskaper (ordförråd, grammatiska kunskaper, muntlig och skriftlig färdighet, läs- och hörförståelse).

4. Kompletterande fackspråkliga kurser

Den här kursen kan man följa från B1-nivå till C1-nivå. Om en språkelev redan har adekvata allmänna svenskkunskaper, men vill utveckla sina kunskaper inom sitt eget fackområde och lära sig de uttryck och det ordförråd som används där, utformar vi kompletterande fackspråksträning som anpassas maximalt till individen.

Vi erbjuder möjligheter att studera fackspråk för vården, den ekonomiska sektorn, miljöskydd, hotell och restaurang etc.

Kursformer
 • Individuell kurs
 • Gruppundervisning
Gruppstorlek
 • 2 kursdeltagare
 • 3 kursdeltagare
 • 4 kursdeltagare

När du anmäler dig bestämmer du om du vill studera enskilt eller i en liten grupp (och i så fall hur stor gruppen ska vara).

Våra priser beror på gruppstorleken.

Vi startar våra gruppkurser så snart tillräckligt många kursdeltagare har registrerat sig.

Online group chat
Modulsystem

Våra svenskkurser från nybörjarnivå till C1-nivå består av fem moduler som var och en utgör en nivå: A1, A2, B1, B2 och C1.

Grundläggande kursstruktur för små grupper och individuell undervisning:

Nivåer
(enligt GERS)
Enheter
1.
Nybörjare - A1-nivå (nybörjare – minimumnivå)
1.1
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning: enheten avslutas med ett test1.2
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning:
nivåprov A1
2.
A1-A2-nivå (minimumnivå – grundnivå)
2.1
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning: enheten avslutas med ett test2.2
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning:
nivåprov A2
3.
A2-B1-nivå (grundnivå – tröskelnivå)
3.1
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning: enheten avslutas med ett test3.2
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning: enheten avslutas med ett test3.3 
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning:
nivåprov B1
4.
B1-B2-nivå (tröskelnivå – medelnivå)
4.1
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning: enheten avslutas med ett test4.2
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning: enheten avslutas med ett test4.3
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning: enheten avslutas med ett test4.4
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning:
nivåprov B2
5.
B2-C1-nivå (medelnivå – avancerad nivå)
5.1
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning: enheten avslutas med ett test5.2
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning: enheten avslutas med ett test5.3
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning: enheten avslutas med ett test5.4
50 lektioner (50x45 minuter
avslutning:
nivåprov C1

Snabb kursstruktur finns endast för snabba språkelever på kurser där man studerar enskilt.

I den här kursmodellen smälter vi samman den traditionella språkkursen och individuella studier. Den viktiga skillnaden med den här metoden är att lektionerna är mycket koncentrerade och att förmedlandet av studiematerialet och övningen sker i ett högt tempo. Vid sidan av det får den studerande en mängd hemuppgifter som hon eller han avrapporterar på lektionerna där man också kan gå igenom eventuella frågor.

Den här kursmodellen rekommenderar vi de som har extra mycket fritid vid sidan av lektionerna som de kan ägna åt att studera svenska.

Vid en snabb, enskild språkkurs kan lektionsantalet i modellen ovan minskas. På en kurs från nybörjarnivå till C1-nivå kan maximalt 30% av lektionerna sparas in.

Om nivåproven

Efter att den studerande uppnått de olika språkliga nivåerna (A1, A2, B1, B2, C1), erbjuder vi dem att mäta sina framsteg genom att göra ett internt nivåprov vilket ger kursdeltagarna en reell bild av sina kunskaper.

De interna nivåproven består av en muntlig och en skriftlig del. Den muntliga delen görs framför en grupp lärare. I den skriftliga delen finns följande delar:

 • Skriftlig färdighet (produktiv)
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Provuppgifter som kontrollerar ordförråd och grammatikkunskaper.

Efter varje avklarat internt nivåprov kan man fortsätta svenskstudierna med nästa språknivås första enhet.

Om en student önskar det utfärdar vi bevis på varje avklarad språknivå. Efter att en kursdeltagare klarat C1-provet utfärdas automatiskt ett intyg som visar den uppnådda nivån.

Olika intensitet på kursen

Man kan på vår skola få undervisning i svenska på vardagar mellan 7 på morgonen och 8 på kvällen CET.

I begränsad omfattning undervisar vi även på helgerna.

Om du arbetar heltid eller studerar på gymnasium eller universitet rekommenderar vi en svenskkurs med ett lektionsantal på 2-9 timmar per vecka.

Exempel på fördelning av lektioner under en vecka:

 • 1x2 lektioner
 • 2x2 lektioner
 • 3x2 lektioner
 • 4x2 lektioner
 • 1x3 lektioner
 • 2x3 lektioner
 • 3x3 lektioner
 • 1x4 lektioner
 • 2x4 lektioner

Om du vill studera svenska intensivt och inte arbetar heltid eller studerar heltid på gymnasium eller universitet rekommenderar vi 10-25 lektioner per vecka.

Du bestämmer med andra ord om du vill ha 2, 3, 4 eller 5 lektioner per dag.

Kursstart

1. Enskild kurs

Våra enskilda svenskkurser kan påbörjas inom 10 dagar.

2. Kurs i liten grupp

2.1 Om du anmäler dig tillsammans med andra

Om vänner eller familjemedlemmar anmäler sig tillsammans till en kurs kan vi starta en kurs bara för er. En sådan kurs kan starta inom 10 dagar från att ni har skrivit in er.

2.2 Anmälan till svenskkurs i liten grupp

Om du vill studera svenska i liten grupp, kan du börja studera när andra som befinner sig på samma nivå, som vill studera samma antal lektioner per vecka och är tillgängliga på samma tider, också anmält sig.

Vår språkskola erbjuder kurser som startar närsomhelst under året.

Vi förbereder en kursplan inklusive antalet lektioner per vecka, inklusive antal lektioner per vecka och schemalägger inom de tidsramar som kursdeltagarna har möjlighet att ha lektioner.

Förklaringsspråk

Vid lägre språklig nivå kan det vara mer effektivt om de undervisande lärarna använder ett annat förklaringsspråk än svenskan för att förklara exempelvis grammatiska regler eller vad nya ord betyder.

Du kan bestämma om du bara vill ha enspråkig undervisning eller om vi ska använda ett förklaringsspråk.

Det går att välja mellan följande förklaringsspråk: engelska, tyska, spanska, ungerska, kroatiska och holländska.

Bedömning av tidigare svenskkunskaper

Om du inte är helt nybörjare i svenska kommer du att bli ombedd att göra ett placeringstest så att vi kan bedöma på vilken nivå dina tidigare kunskaper är. Du kan göra placeringstestet efter överenskommelse med oss.

Det här testet består av en skriftlig och en muntlig del. Vi bedömer de fyra språkliga färdigheterna (skriftlig och muntlig färdighet, läs- respektive hörförståelse) och ditt ordförråd och dina grammatikkunskaper.

Efter placeringstestet rekommenderar vi den språkträning som är bäst lämpad för dig på den nivå du befinner dig. Vi avgör också hur många språkmoduler du kommer att behöva klara av för att nå ditt mål. För kostnad för placeringstest se